Jesteśmy na Google+
Google+
Komornik
 

Kancelaria komornicza w Gdańsku

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

 

W 2011 roku została założona Kancelaria Komornicza Monika Peda i funkcjonuje przy Sądzie Rejonowym Gdańsk południe w Gdańsku. Celem kancelarii jest wykonywanie obowiązków komorniczych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Kancelaria prowadzi licytacje komornicze i obsługuje mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu.
Komornik pełni czynności osobiście, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa.

Komornikom powierza się następujące zadania:

  1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
  2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  3. sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.
  4. komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, ma prawo:
  • doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  • na wniosek organizatora licytacji sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

komornik sądowy

komornik sądowy

komornik sądowy