orzel

Komornik Sądowy Monika Peda

przy Sądzie Rejonowym Gdańsk - Południe w Gdańsku

Kancelaria Komornicza nr XII w Gdańsku

Komornik pełni czynności osobiście, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa. Komornikom powierza się następujące zadania: 1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń; 2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności; 3. wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzenie spisu inwentarza; 4. wykonywanie zadań określonych w innych ustawach. Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, ma prawo do:

  • doręczania zawiadomień sądowych, pism procesowych oraz innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  •  sporządzania protokołu stanu faktycznego;
  • na wniosek organizatora licytacji sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.